ALGEMENE VOORWAARDEN WEBWINNAAR

15-09-2021

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop- of verkoopovereenkomst door of voor een klant, afgesloten met WebWinnaar, merk onder ondernemingsnummer BE 0861.475.311 en gevestigd Wandelingstraat 29, 2570 Duffel, België.

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Alle paragrafen van deze Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing, tenzij specifiek vermeld in het contract.

Geen enkele wijziging, beëindiging of opzegging van een overeenkomst is geldig, tenzij schriftelijk en ondertekend door alle betrokken partijen.

1. Totstandkoming en verzakingsrecht

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij elk schriftelijk of mondeling akkoord met een voorstel van WebWinnaar. Daarbij zijn onverwijld en ontegensprekelijk deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Uit de aard van de verkochte diensten volgt dat deze niet kunnen worden teruggestuurd waardoor de klant niet beschikt over een verzakingsrecht. Elke koop-verkoop is vanaf het sluiten van de overeenkomst definitief en niet onderworpen aan enige bezinningstermijn.

2. Betalingsmodaliteiten

2.1. Algemene voorwaarden ‘Aanmaak van een web site’

De klant zal WebWinnaar vergoeden in minimaal drie fasen. Met name een derde bij opstart, een derde bij publicatie in testomgeving van de eerste taal-versie, en het restant bij de publieke release van de web site. Indien er meer dan een maand verstrijkt tussen opstart en oplevering van de eerste taal-versie in testomgeving kunnen tussentijdse facturen volgens vordering der werken uitgeschreven worden. Een website en een webshop kunnen hierbij apart beschouwd worden door WebWinnaar.

2.2. Algemene voorwaarden ‘Onderhoud van een web site’

Indien het contract het onderhoud door WebWinnaar van een web site omvat, zal hiervoor contractueel een prijs per maand of versie vastgelegd zijn. Indien per maand, dan is deze vergoeding maandelijks betaalbaar via bankdomiciliëring en vangt zij aan bij de levering van de definitieve web site of het eerste onderhoud.

Onderhoudswerken kunnen ook ‘in regie’ uitgevoerd worden waarbij WebWinnaar minimaal halfjaarlijks tot facturatie zal overgaan. Het overschrijden van deze termijn doet geen afbreuk aan de verplichtingen van de Klant jegens WebWinnaar.

2.3. Betaling

Alle facturen dienen betaald binnen de 10 dagen na factuurdatum. Bij niet betaalde factuur kan WebWinnaar de verdere aanmaak en het eventuele onderhoud van de web site op elk moment staken en mag WebWinnaar het geleverde werk van het Internet halen. WebWinnaar zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

Achterstallige bedragen van niet betaalde facturen worden verhoogd met de intresten toegepast door de belastingadministratie.

2.4. Belastingen

Alle in de overeenkomst vermelde bedragen worden exclusief belastingen berekend.

3. Ontvangst en klachten

Na afloop van de uitvoering van de Opdracht verbindt de Klant zich ertoe de door de Dienstverlener geleverde dienst goed te keuren of voorbehoud te maken indien de dienst niet bevredigend is.

Aanvaarding is stilzwijgend en bijgevolg wordt de Opdracht geacht te zijn goedgekeurd indien de Klant aan het einde van de uitvoering van de Opdracht geen voorbehoud maakt binnen de eerstvolgende 8 kalenderdagen na levering van de dienst.

De overdracht van risico’s, ook ten overstaan van derden, vindt plaats zodra de Klant zonder voorbehoud ontvangt.

Om geldig te zijn, moet elke klacht schriftelijk worden gericht aan WebWinnaar (p.a. Bruno Van Leemput, Wandelingstraat 29, 2570 Duffel) binnen de acht dagen (poststempel) na levering van de dienst. Indien binnen die periode geen klacht werd ontvangen, worden het werk en het onderhoud van de afgelopen maand beschouwd als zijnde volledig aanvaard door de klant.

Problemen die door de klant worden aangehaald met betrekking tot een supplementair werk of een deel van het voltooide werk geeft de klant geenszins het recht om de betaling op te schorten van het onbetwiste voltooide werk. Het betwiste bedrag zal deze verhouding niet kunnen overstijgen.

4. Termijnvoorwaarden (bij onderhoudscontracten)

4.1. Geldigheidsduur

Indien het contract onderhoud van een web site omvat, dan is dit contract geldig voor een periode van twee jaar vanaf de datum waarop de definitieve versie van de web site op het Internet gebracht wordt. Deze aanvangsdatum met betrekking tot onderhoud en/of uitbouw van de web site wordt samen met de eerder overeengekomen maandelijkse onderhoudsprijs, het totaal aantal pagina’s en de prijs voor uitbouw per pagina bij dit contract gevoegd en door de klant en WebWinnaar ondertekend. Na deze periode wordt het contract verlengd voor onbepaalde duur.

4.2. Opzegtermijn tijdens de initiële contractperiode van twee jaar

Tijdens de periode van twee jaar zoals beschreven onder punt 3.1 kunnen beide partijen het contract schriftelijk opzeggen mits naleving van de volgende voorwaarden:

4.2.1. Opzeg door de klant:

de klant betaalt WebWinnaar een opzegvergoeding van 4 maanden onderhoud tijdens het eerste jaar en van 2 maanden onderhoud tijdens het tweede jaar.

4.2.2. Opzeg door WebWinnaar:

Een opzeggingstermijn van twee maanden is van toepassing. Tijdens deze periode garandeert WebWinnaar het behoud van de web site op het Internet (indien hosting-diensten contractueel werden voorzien) maar zullen, met uitzondering van prijsaanpassingen, geen onderhoudswerkzaamheden meer worden uitgevoerd.

4.3. Opzegtermijn na verlenging

Na de periode van twee jaar zoals beschreven onder punt 2.1 kunnen beide partijen het contract schriftelijk opzeggen mits naleving van een opzeggingstermijn van 2 maanden.

5. Informatie en medewerking

De Partijen verbinden zich ertoe ten volle samen te werken en elkaar desgevraagd alle informatie en inlichtingen te verstrekken die relevant zijn voor de goede uitvoering van de Opdracht in overeenstemming met hun wederzijdse behoeften.

6. Toegang tot het Internet

WebWinnaar kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een onderbreking van de dienst of voor het verlies van gegevens, veroorzaakt door een Internet toegangsleverancier of hosting provider die geen rechtstreekse banden heeft met WebWinnaar.

7. Intuitu personae

Deze overeenkomst wordt gesloten op grond van de persoonlijke kwaliteiten van de partijen. Ze wordt automatisch ontbonden in geval van overlijden, onbekwaamheid of onvermogen van een van de partijen.

8. Overdracht en onder-aanneming

WebWinnaar mag zijn verplichtingen slechts met schriftelijke toestemming van de Klant overdragen of in onder-aanneming geven, in welk geval hij niettemin hoofdelijk aansprakelijk blijft voor de uitvoering ervan.

9. Intellectuele eigendom

Elke computercode die geschreven is voor rekening van de klant blijft de eigendom van WebWinnaar. De klant heeft uiteraard het recht op deze code te steunen teneinde de web site verder uit te bouwen.

In overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst kan WebWinnaar ook andere  intellectuele eigendomsrechten creëren, waaronder, maar niet beperkt tot, logo’s, rapporten, adviezen, analyses, ontwerpen, methodieken of enig ander element dat nodig is voor de dienstverlening aan de Klant.

Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, behoren de door WebWinnaar in het kader van de dienstverlening aan de Klant gegenereerde zaken waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, toe aan WebWinnaar.

WebWinnaar verleent de klant hierbij niet-exclusieve, onherroepelijke en royaltyvrije toestemming om de door WebWinnaar gemaakte materialen te gebruiken voor interne doeleinden bij de klant en voor publicatie op het internet, beperkt tot de web site en/of andere elementen zoals omschreven in de Opdracht. De Klant heeft echter niet het recht om de elementen die onder de intellectuele eigendomsrechten vallen en die door WebWinnaar zijn gegenereerd, te kopiëren, te wijzigen, te verspreiden of op een andere manier te publiceren. De klant zal ook derden niet toestaan dit te doen.

De Klant is en blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de gegevens, bestanden en documenten die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan WebWinnaar worden overgedragen of ter beschikking gesteld.

10. Garanties volgens Algemene Voorwaarden

Van alle informatie die is opgeslagen op de hardware van WebWinnaar wordt verondersteld dat deze de exclusieve eigendom is van de klant of, indien dat niet zo is, dat de klant de nodige overeenkomsten heeft gesloten om gebruik te maken van dat materiaal. Het bedoelde materiaal omvat onder meer alle teksten, computergraphics, logo’s, foto’s, audio- en videobestanden. Op schriftelijk verzoek van WebWinnaar dient de klant het bewijs van de eigendomsrechten voor dat materiaal voor te leggen.

De klant bevestigt dat niets van het materiaal dat wordt gebruikt of voor gebruik wordt bezorgd aan WebWinnaar illegaal is of een inbreuk vormt op de rechten van derden.

De klant zal WebWinnaar schadeloos stellen voor elke eis door derden met betrekking tot het gebruik van de web site die door WebWinnaar wordt gecreëerd.

WebWinnaar kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade die een klant ondervindt als gevolg van een wijziging aan de web site, uitgevoerd door de klant zelf of door een Internet gebruiker of eender wie buiten het personeel van WebWinnaar. De klant is ook gehouden de website te onderhouden als een goede huisvader, bijvoorbeeld inzake tijdige updates van WordPress, thema’s, plugins, PHP-versie op de gekozen hosting en alle andere aan updates onderhevige onderdelen.

De klant zal WebWinnaar, inclusief zijn eventuele personeelsleden, dochterondernemingen, eigenaars en partners, vrijwaren (inclusief kosten van verdediging) tegen elke eis of vraag van derde partijen die voortvloeit uit het niet door de klant respecteren van deze Voorwaarden, of uit een niet legale actie van de klant zoals bijvoorbeeld het niet respecteren van auteursrechten op de website of webpagina’s in eigendom of in opdracht van de klant.

11. Garantie browser

Gezien de verscheidenheid van Internet browsers en versies kan WebWinnaar niet garant staan voor de feilloze werking op gelijk welke browser-versie. WebWinnaar garandeert feilloze werking op de op het ogenblik van afsluiten van het contract meest recente en gangbare versie van Google Chrome.

12. Vertrouwelijkheid

WebWinnaar staat borg voor de volstrekt vertrouwelijke behandeling van de informatie die eigendom is van en gebruikt wordt door de klant ten overstaan van derden. Geen enkele informatie of inhoud die niet duidelijk is bestemd voor publiek gebruik zal bekendgemaakt worden aan een partij buiten WebWinnaar zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de klant.

Zowel de klant als WebWinnaar erkennen hun wederzijds verbod tot onthulling van enige vertrouwelijke informatie, zoals toegangscodes en wachtwoorden, financiële en facturatiegegevens, gegevens over hardware, software of service.

De Partijen verbinden zich ertoe alle informatie, documenten en zakengeheimen waarvan zij in de loop van de overeenkomst kennis krijgen, vertrouwelijk te behandelen en deze niet bekend te maken of te gebruiken buiten het kader van de uitvoering van de Opdracht.

Elke partij zal aan het einde van de contractuele relatie elk document teruggeven dat vertrouwelijke informatie bevat die haar door de andere partij is toevertrouwd en zal geen kopieën daarvan bewaren.

De partijen blijven gebonden aan de bovenvermelde verplichtingen, ongeacht het lot van de overeenkomst.

13. Exclusiviteit

De diensten die door WebWinnaar in het kader van de Opdracht worden geleverd zijn niet-exclusief en niets in deze Overeenkomst mag worden geïnterpreteerd als een beperking van de mogelijkheden van WebWinnaar om zijn diensten aan een derde partij te leveren gedurende de looptijd van de Opdracht, onder voorbehoud van volledige nakoming van zijn verplichtingen zoals gedefinieerd in de overeenkomst.

14. Overmacht

Geen van beide partijen is aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van haar contractuele verplichtingen indien deze vertraging of niet-nakoming te wijten is aan een gebeurtenis waarop zij geen invloed heeft en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden voorzien ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en waarvan de gevolgen niet door passende maatregelen kunnen worden voorkomen.

Elke partij stelt de andere partij onverwijld en per aangetekende brief met ontvangstbevestiging in kennis van het zich voordoen van een dergelijk geval, wanneer zij van mening is dat dit de nakoming van haar contractuele verplichtingen in gevaar kan brengen.

In geval van een dergelijk geval van overmacht wordt de uitvoering van deze overeenkomst opgeschort tot het geval van overmacht verdwijnt, tenietgaat of ophoudt. Indien het geval van overmacht echter langer dan dertig dagen aanhoudt, moeten de partijen contact met elkaar opnemen om een eventuele wijziging van de overeenkomst te bespreken.

De in deze overeenkomst voorziene termijnen worden automatisch verlengd in functie van de duur van de gebeurtenis van overmacht.

Bij gebrek aan een overeenkomst tussen de partijen binnen de dertig dagen en indien het geval van overmacht aanhoudt, heeft elk van de partijen het recht om deze overeenkomst automatisch te beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is door een van de partijen, per aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan de andere partij.

Indien echter, zodra het geval van overmacht zich voordoet, blijkt dat de vertraging de beëindiging van deze overeenkomst rechtvaardigt, kan deze automatisch worden beëindigd en kunnen de partijen van hun verplichtingen worden bevrijd.

15. Onvoorzienbare omstandigheden

Indien een wijziging in omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te voorzien was, de uitvoering van de overeenkomst te belastend maakt voor een partij die het risico bij kennis van deze omstandigheden niet had aanvaard, kan de partij de andere partij om heronderhandeling van de overeenkomst verzoeken. Zij blijft haar verplichtingen tijdens de heronderhandeling nakomen. De Algemene Voorwaarden blijven van toepassing.

In geval van weigering of het uitblijven van nieuwe onderhandelingen kunnen de partijen overeenkomen de overeenkomst te beëindigen, op de datum en onder de voorwaarden die zij bepalen, of in onderling overleg de rechter verzoeken de overeenkomst aan te passen. Indien binnen een redelijke termijn geen overeenstemming wordt bereikt, kan de rechter, op verzoek van een partij, de overeenkomst op de datum en onder de door de rechter gestelde voorwaarden herzien of beëindigen.

16. Aansprakelijkheid

In geval van fout in de uitvoering van de bindende overeenkomst is de aansprakelijkheid van de partijen beperkt tot het bedrag van de prijs van de Opdracht en tot voorzienbare, directe, persoonlijke en bepaalde schade, met uitzondering van indirecte, immateriële schade, zoals met name bijkomende kosten, winstderving, verlies van gegevens.

17. Ontbinding – Opzeg

In geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen kan elk van beide partijen de andere partij in gebreke stellen om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Indien de ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbewijs 15 dagen na ontvangst ervan zonder gevolg blijft, behouden de partijen zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

18. Niet-afstand

Het feit dat een van beide partijen nalaat de uitvoering van een of meer van de bepalingen van de overeenkomst te vorderen, mag in geen geval worden opgevat als een verklaring van afstand van de toepassing van deze bepalingen.

19. Gerechtelijke bevoegdheid

Deze overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Alle eventuele geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Handelsrechtbank van Mechelen.

20. Algemene voorwaarden – Contactinformatie

Vragen over de Algemene Voorwaarden dienen ons te bereiken via bruno@WebWinnaar.be.